A NIOK Alapítvány támogatásával!

Aktuális Hírek!


Átvételi elismervény árulistával 2020

Végzés

Jogerős végzés

II. ker. kerületi Pályázat 2014. Beszámoló

2019. évi beszámoló

Budapest Főváros II. Kerület Önkormányzat


Kulturális, szabadidős ismeret bővítő programjaink rendszeres támogatója.

 

Egyesületünk az Éta szövettség tagja.

Programjaink egy része, táborozások az ÉTA támogatásával valósulnak meg.

Kulturális, szabadidős ismeret bővítő programjaink rendszeres támogatója.

Az alábbi programok az ÉTA / EMMI / sikeres pályázatain nyert támogatások felhasználásával valósultak meg

2020 támogatás 500 000 Ft

14 fő  Fecskepalota

Egyedi támogatás 165 000 Ft

Élelmiszer segély csomagok


2021 támogatás 414 250 Ft

6 fő Fecskepalota

6 fő Barát hegy

2  fő Bmáriafürdő

 

2016/136 számú pályázat 250 000 Ft támogatás, Strázsa Tanya tábor

2016.11.10-11.13-ig 10 fő, / 8 sérült, 1 szülő, 1 önkéntes /


2017/140 számú pályázat 460 000 Ft támogatás, Strázsa Tanya tábor

2017.11.10.-11.13-ig 10 fő, / 7 sérült, 2 szülő /

 

2019/475 számú pályázat 500 000 Ft támogatás, Fecskepalota tábor

2019.09.30.-10.04. 15 fő, / 6 sérült, 8 szülő, 1 önkéntes / 

 

Balatonmáriafürdő 1 hetes táborozás

2018  3 család 7 fő

2019  4 család 8 fő


 

Közgyűlési meghívó 2021.05.27. 16.00 óra

 

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV 2021. május 27. - 16,00 óra

 

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV 2015. május 19. - 15,30 óra

 

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

 

amely készült a Vass Miklós Értelmileg Akadályozottakat Segítő Közhasznú Egyesület

Közgyűlésén az alábbi helyen és időben:

 

Időpont: 2014. február 20. 15.30 óra

Helyszín: Klebelsberg  Kultúrkúria, 1028 Bp., Templom u. 2-10.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Vendégek Mohosné Benkő Mária, a Pestújhelyi-Consult Kft. vezetője, pénzügyi szakember

                 Dr.Fojtikova Katerina a Reménysugár Habilitációs Intézet részéről

 

Fülöp Tibor elnök üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes.

 

1) A levezető elnök megválasztása

Fülöp Tibor javasolja, hogy a közgyűlést Mészáros István vezesse.

 

 A jelenlevők egyhangú szavazattal elfogadják a közgyűlés vezetőjének Mészáros Istvánt.

 

Mészáros István levezető elnök az ülést megnyitja és ismerteti a napirendet:

 

Napirend:

 

1) A levezető elnök megválasztása, határozatképesség megállapítása

2) A jegyzőkönyvvezető és a két jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása, a napirend elfogadása

3) Beszámoló az Egyesület működéséről, a 2013. évi közhasznú jelentés ismertetése

4) Jelentés az Egyesület gazdálkodásáról,

5) A beszámoló és a jelentések megvitatása, elfogadása

6) A módosított alapszabály elfogadása

7) Fórum (kérdések, javaslatok megbeszélése, új tag felvétel)

8)Az egyesület 2014-es előzetes programjának ismertetése

 

1) A jelenlevők egyhangúlag elfogadják a napirendre vonatkozó indítványt.

 

2) A jegyzőkönyvvezető és a két jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása, a napirend elfoga-

dása

 

A jegyzőkönyvvezetésével a jelenlévők Gál Györgyöt bízzák meg, a jegyzőkönyv hitelesítőjének                                           Toldy-Ősz Máriát és Mészáros Istvánt bízták meg..

 

A jelenlevők egyenként, egyhangú szavazattal elfogadják

 

- jegyzőkönyvvezetőnek            Gál Györgyöt

- a jegyzőkönyv hitelesítőinek   Toldy-Ősz Máriát és Mészáros Istvánt

 

3)Beszámoló az Egyesület működéséről, a 2013. évi közhasznú jelentés ismertetése

 

Fülöp Tibor beszámolója mellékelve

 

A közgyűlés a beszámolót egyhangúlag elfogadta.

 

 

4)Jelentés az Egyesület gazdálkodásáról

 

Az Egyesület 2013-as gazdálkodását Mohosné Marika ismertette.

A fő pénzügyi adatok a közhasznú jelentésben találhatók /mellékelve

Gál György a pénzügyi beszámolót kiegészítette/

 

A közgyűlés a 2013. évi közhasznú jelentést egyhangúlag elfogadta.

 

5) A beszámoló és a jelentés megvitatása, elfogadása.

 

Pogány Gábor ismertette az alapszabály közhasznúsággal kapcsolatos főbb változásokat és az ügyvitel lebonyolítással kapcsolatban hasznos információkat adott, kihangsúlyozva a közhasznú munkával kapcsolatos változásokat.

 

A közgyűlés a beszámolót és a jelentést egyhangúlag elfogadta.

 

6)A módosított alapszabály, elfogadása

 

Az Egyesület elnöke tájékoztatja a jelenlévőket a bekövetkezett, a civil szervezeteket, beleértve a  közhasznú szervezeteket érintő jelentős jogszabályi változásokról:

Hatályát vesztette az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv., amely a társadalmi szervezetekre vonatkozó alapvető szabályokat határozta meg.

Az egyesülési jogról szóló törvény helyett most három külön törvényt kell figyelembe venni:

- az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv.,

-a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. tv., és

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. – annak is 61-64.§-ai.

 

A közhasznúság egyfokozatúvá vált, megszűnt a kiemelkedően közhasznú státusz.

2014. május 31-ét követően közhasznúnak azok a szervezetek maradhatnak, amelyek megfelelnek a módosított, jelenleg hatályos jogszabályoknak.

 

A jogszabályi változások következményeként tehát szükséges az Egyesület Alapszabályának módosí- tása, aktualizálása a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően: el kell készíteni az Alapszabálynak a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változatát.

 

Az Egyesület elnöke ismerteti a közgyűlésen jelenlévőkkel az Alapszabálynak a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően aktualizált, módosított -a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt- tervezetét.

 

A közgyűlés az  Egyesület 2008. augusztus 6-án kelt Alapszabályának  egyidejű hatályon kívül helyezése mellett  egyhangúlag elfogadja  az Alapszabályának, a hatályos jogszabályoknak megfelelő, változásokkal egységes szerkezetbe foglalt, módosított szövegét. /Mellékelve/

 

Egyben a Közgyűlés a jelenlévő tagok egyhangú szavazatával hozzájárul és felhatalmazza az Egyesület elnökét, hogy az elfogadott új Alapszabályt aláírja.

 

Továbbá a jelenlévők egyhangú szavazatukkal felhatalmazzák az Egyesület elnökét, hogy amennyiben a most elfogadott Alapszabály, annak bármely pontja az Egyesületre vonatkozó adat, jog, valamint tény nyilvántartásba történő bejegyzése, módosítása, törlése – együttesen: változásbejegyzési eljárás – során esetlegesen kiadásra kerülő hiánypótlás alapján módosításra szorul, a módosító okiratot, ezen módosító okiratnak megfelelő, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalandó Alapszabályt aláírja, továbbá a változás bejegyzési eljárásban, a változás bejegyzéssel kapcsolatos valamennyi szükséges intézkedést, jognyilatkozatot az Egyesület elnöke megtegye.

 

7) Fórum, kérdések, javaslatok megbeszélése,újtag felvétel)

 

Cser Gabriella az adó 1%-nak hatékonyabb gyűjtésére tett javaslatot.

Liptay Andrást meg lett bízva a pályázatok figyelésével és pályázatok kidolgozásával

.

A közgyűlés Gyene Piroskát egyhangúlag az egyesületi tagok közé befogadta

.

8) Az Egyesület 2014-es előzetes programjának ismertetése

 

Az előzetes 2014-évi programot a közgyűlés egyhangúlag elfogadta. /mellékelve/

 

Több megbeszélni valónk nem lévén az ülést berekesztjük.

 

Mellékletek: Módosított alapszabály ( változásokkal egységes szerkezetben )

                      Jelenléti ív

                      Közhasznú jelentés és beszámoló a Vass Miklós Egyesület 2013. évi tevékenységéről

                      Vass Miklós Egyesület 2014 évi programja

 

                                                          K. m. f.

 Levezető elnök: Mészáros István                                                                                      

 Jegyzőkönyvvezető: Gál György

 Jegyzőkönyv hitelesítő: Toldy-Ősz Mária

                                    Mészáros István

 

 

Elnöki beszámoló 2013. január

 A Vass Miklós Egyesület 2001-ben alakult meg a II. kerületi ÉNO szülői munkaközösségre támaszkodva értelmi fogyatékos gyermekeik érdekeinek minden elképzelhető módon való támogatására.

Az idők folyamán bizonyos „szakmai” és területi csoportok szerveződtek és tették hatékonyabbá tevékenységeinket.

Jelen soraimban a csoportok bontásában kívánom bemutatni eddigi eredményeinket.

 Szakmai csoportosítás:

 1. A kerületi ÉNO Orsó utcai telephelye az elemi feltételek hiányában volt kénytelen fogadni gondozottait. Szilárd és következetes harcot vívtunk – három egymást váltó – a kerület vezetőivel az előírásoknak megfelelő feltételek megvalósítása érdekében. Számos polgármesteri meghallgatáson érzékeltettük a hiányosságok nyomasztó problémáit.
10 év folyamatos lobbizás hozta meg az eredményt; az önkormányzat közel
200 millió Ft-os beruházással új ÉNO-t épített a nemzetközi normáknak és gondozottjaink érdekeinek megfelelően.

2. Az Országos Ideggyógyintézet bezárása óta a szellemi fogyatékkal élőket is nagy hátrány érte; megszűnt az érintettek házon belüli szakorvosi (belgyógyászat, fogászat, szemészet stb.) ellátása.
Egyesületünk egy sikeres Fővárosi Önkormányzati pályázat megvalósításával,
2 éves előkészítő és végrehajtó szervezéssel hiánypótló eredményt valósított meg. Szerződést kötöttünk a Budai Irgalmasrendi Korházzal, melynek értelmében vállalják lakóhelytől függetlenül az értelmi fogyatékos betegek szakorvosi ellátását, biztosítva azokat a különleges feltételeket, melyek az ilyen jellegű fogyatékosok egyénre szabott módszerként megkövetelnek.
Szakmai szempontból ez a két sikertörténet önmagában is okot adott, hogy az ÉFEOSZ 2011. év novemberében munkánkat az elnök személyén keresztül elismerő kitüntetéssel jutalmazta.

3. Mozdulj ki!” Ez a pályázati feltételekre építő és változatos programokat szervező és bonyolító tevékenységünk túlzás nélkül is mozgalmi jelzővel is illethető. Különböző kulturális, természetjáró, szórakozási, önképzési, utazási, szülői tapasztalat cserélési és sok egyéb jellegű közös megmozdulások átlagosan havi rendszerességgel kerültek megvalósításra. Nagy súlyt helyeztünk arra, hogy ezek a többnyire 1-1 napos rendezvények az előkészületi és utólagos kiértékelési tevékenységekkel (beszámolók, fényképes visszaemlékezések, stb.) 4-5 napos élményt adó „munkálkodást” jelentsenek gondozottjainknak.

4.Alapszabályunk kitér az időskorú szellemi leépültek és a szociális nehézségekkel is sújtott értelmi sérültek támogatására is. Minden évben, legalább karácsony táján szerveztünk egy-egy olyan eseményt, melyeknek azok is kedvezményezettjei lehetnek, akik ritkán tudnak részt venni rendezvényeinken a nagy távolság miatt.

5. Reagálunk –ha kell – a katasztrófák, családi tragédiák által sújtott és értelmi fogyatékos taggal rendelkező családok támogatásával is. A vörös iszap katasztrófa alkalmával 6 Devecseri családnak 2 éves segélyezés keretében küldtünk csomagokat. De voltak támogatott családok haláleset, tűz és viharkár által keletkezett katasztrófák enyhítésére.

6.  Három időseket befogadó otthon lakóinak járóbeteg ellátására önkéntes beteg szállítást szerveztünk meg.

 

Területi csoportosítás:

 Megalakulásunkkor a mintegy 12 fős alapítók a Bp. II. kerülethez (ÉNO) kötődtek. Jelenleg országszerte és a pártoló tagokkal együtt mintegy 120 fős létszámunk van és a támogatottak létszáma meghaladja a 600 főt.

  1. Bázisunk továbbra is a II. kerületi ÉNO gondozottjai, családjaik és a napközis gondozó munkatársak. Ők a legszervezettebbek és a programszervezés is a legjobban megvalósítható. Nagy segítség, hogy a egyesületünk szerződést kötött a szintén ii. kerületi Klebelsberg Kultúrkúriával ingyenes valamint kedvezményes rendezvények szervezésére.

  2. Tagjaink közül többen ilyen-olyan okok miatt elhagyni kényszerültek a kerületi ÉNO-t. Ezek révén különböző vidékekre is kerültek gondozottjaink és családtagjaik. Ezeket a kapcsolatokat „csápok”-ként tartjuk aktivitásban. Ha nem is toboroznak új tagokat az ő tagsági viszonyuk alapján kiépítettünk új intézményi területük folyamatos és időszerű szervezett támogatásait.

  3. Az országos közhasznúsági jelzőnek is megfelelve fejlesztettük azt a vidéki, főleg pártoló tagokból álló viszonylag lazább, de információs szempontból hasznos személyi láncolati kapcsolatot, amivel az esetenkénti segítségre is alkalmasok vagyunk. Ezeknél a támogatásoknál nem tudunk még kiscsoportos szervezeteket sem összehozni, arányukban a legkisebb részt képviselik létszámukkal és ráfordításainkkal is.

 

Fő eredményeinket és támogatási formáinkat az előbbiekben kívántuk részletezni.

Munkálkodásunk jelen idejéhez tartozik még az is, hogy az új típusú pályázati rendszerek elvárásainak megfelelően számviteli és nyilvántartási rendszereinket folyamatosan korszerűsítjük a számítógépes adatkezelés és továbbítás terén lépést tartunk az elvárásokkal.

Létrehoztuk az egyesület honlapját és ennek fejlesztését a továbbiakban is napirenden tartjuk.

Pályázati eredményeink megfelelőek, zavar csak akkor mutatkozik, ha nyertes és általunk előfinanszírozott pályázatra nem kapunk határidőre elszámolt térítést, 1-1 féléves csúszás (előfordult) egész éves ráfordítási terveinket teszik bizonytalanná.

 

Fülöp Tibor elnök

2013. január 10.