A NIOK Alapítvány támogatásával!

 

KÖZGY?LÉSI JEGYZ?KÖNYV 2018. május 16. - 16,00 óra

KÖZGY?LÉSI JEGYZ?KÖNYV 2015. május 19. - 15,30 óra

 

KÖZGY?LÉSI JEGYZ?KÖNYV

 

amely készült a Vass Miklós Értelmileg Akadályozottakat Segít? Közhasznú Egyesület

Közgy?lésén az alábbi helyen és id?ben:

 

Id?pont: 2014. február 20. 15.30 óra

Helyszín: Klebelsberg  Kultúrkúria, 1028 Bp., Templom u. 2-10.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Vendégek Mohosné Benk? Mária, a Pestújhelyi-Consult Kft. vezet?je, pénzügyi szakember

                 Dr.Fojtikova Katerina a Reménysugár Habilitációs Intézet részér?l

 

Fülöp Tibor elnök üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy a közgy?lés határozatképes.

 

1) A levezet? elnök megválasztása

Fülöp Tibor javasolja, hogy a közgy?lést Mészáros István vezesse.

 

 A jelenlev?k egyhangú szavazattal elfogadják a közgy?lés vezet?jének Mészáros Istvánt.

 

Mészáros István levezet? elnök az ülést megnyitja és ismerteti a napirendet:

 

Napirend:

 

1) A levezet? elnök megválasztása, határozatképesség megállapítása

2) A jegyz?könyvvezet? és a két jegyz?könyv-hitelesít? megválasztása, a napirend elfogadása

3) Beszámoló az Egyesület m?ködésér?l, a 2013. évi közhasznú jelentés ismertetése

4) Jelentés az Egyesület gazdálkodásáról,

5) A beszámoló és a jelentések megvitatása, elfogadása

6) A módosított alapszabály elfogadása

7) Fórum (kérdések, javaslatok megbeszélése, új tag felvétel)

8)Az egyesület 2014-es el?zetes programjának ismertetése

 

1) A jelenlev?k egyhangúlag elfogadják a napirendre vonatkozó indítványt.

 

2) A jegyz?könyvvezet? és a két jegyz?könyv-hitelesít? megválasztása, a napirend elfoga-

dása

 

A jegyz?könyvvezetésével a jelenlév?k Gál Györgyöt bízzák meg, a jegyz?könyv hitelesít?jének                                           Toldy-?sz Máriát és Mészáros Istvánt bízták meg..

 

A jelenlev?k egyenként, egyhangú szavazattal elfogadják

 

- jegyz?könyvvezet?nek            Gál Györgyöt

- a jegyz?könyv hitelesít?inek   Toldy-?sz Máriát és Mészáros Istvánt

 

3)Beszámoló az Egyesület m?ködésér?l, a 2013. évi közhasznú jelentés ismertetése

 

Fülöp Tibor beszámolója mellékelve

 

A közgy?lés a beszámolót egyhangúlag elfogadta.

 

 

4)Jelentés az Egyesület gazdálkodásáról

 

Az Egyesület 2013-as gazdálkodását Mohosné Marika ismertette.

A f? pénzügyi adatok a közhasznú jelentésben találhatók /mellékelve

Gál György a pénzügyi beszámolót kiegészítette/

 

A közgy?lés a 2013. évi közhasznú jelentést egyhangúlag elfogadta.

 

5) A beszámoló és a jelentés megvitatása, elfogadása.

 

Pogány Gábor ismertette az alapszabály közhasznúsággal kapcsolatos f?bb változásokat és az ügyvitel lebonyolítással kapcsolatban hasznos információkat adott, kihangsúlyozva a közhasznú munkával kapcsolatos változásokat.

 

A közgy?lés a beszámolót és a jelentést egyhangúlag elfogadta.

 

6)A módosított alapszabály, elfogadása

 

Az Egyesület elnöke tájékoztatja a jelenlév?ket a bekövetkezett, a civil szervezeteket, beleértve a  közhasznú szervezeteket érint? jelent?s jogszabályi változásokról:

Hatályát vesztette az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv., amely a társadalmi szervezetekre vonatkozó alapvet? szabályokat határozta meg.

Az egyesülési jogról szóló törvény helyett most három külön törvényt kell figyelembe venni:

- az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek m?ködésér?l és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv.,

-a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefügg? eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. tv., és

- a Polgári Törvénykönyvr?l szóló 1959. évi IV. tv. – annak is 61-64.§-ai.

 

A közhasznúság egyfokozatúvá vált, megsz?nt a kiemelked?en közhasznú státusz.

2014. május 31-ét követ?en közhasznúnak azok a szervezetek maradhatnak, amelyek megfelelnek a módosított, jelenleg hatályos jogszabályoknak.

 

A jogszabályi változások következményeként tehát szükséges az Egyesület Alapszabályának módosí- tása, aktualizálása a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelel?en: el kell készíteni az Alapszabálynak a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változatát.

 

Az Egyesület elnöke ismerteti a közgy?lésen jelenlév?kkel az Alapszabálynak a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelel?en aktualizált, módosított -a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt- tervezetét.

 

A közgy?lés az  Egyesület 2008. augusztus 6-án kelt Alapszabályának  egyidej? hatályon kívül helyezése mellett  egyhangúlag elfogadja  az Alapszabályának, a hatályos jogszabályoknak megfelel?, változásokkal egységes szerkezetbe foglalt, módosított szövegét. /Mellékelve/

 

Egyben a Közgy?lés a jelenlév? tagok egyhangú szavazatával hozzájárul és felhatalmazza az Egyesület elnökét, hogy az elfogadott új Alapszabályt aláírja.

 

Továbbá a jelenlév?k egyhangú szavazatukkal felhatalmazzák az Egyesület elnökét, hogy amennyiben a most elfogadott Alapszabály, annak bármely pontja az Egyesületre vonatkozó adat, jog, valamint tény nyilvántartásba történ? bejegyzése, módosítása, törlése – együttesen: változásbejegyzési eljárás – során esetlegesen kiadásra kerül? hiánypótlás alapján módosításra szorul, a módosító okiratot, ezen módosító okiratnak megfelel?, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalandó Alapszabályt aláírja, továbbá a változás bejegyzési eljárásban, a változás bejegyzéssel kapcsolatos valamennyi szükséges intézkedést, jognyilatkozatot az Egyesület elnöke megtegye.

 

7) Fórum, kérdések, javaslatok megbeszélése,újtag felvétel)

 

Cser Gabriella az adó 1%-nak hatékonyabb gy?jtésére tett javaslatot.

Liptay Andrást meg lett bízva a pályázatok figyelésével és pályázatok kidolgozásával

.

A közgy?lés Gyene Piroskát egyhangúlag az egyesületi tagok közé befogadta

.

8) Az Egyesület 2014-es el?zetes programjának ismertetése

 

Az el?zetes 2014-évi programot a közgy?lés egyhangúlag elfogadta. /mellékelve/

 

Több megbeszélni valónk nem lévén az ülést berekesztjük.

 

Mellékletek: Módosított alapszabály ( változásokkal egységes szerkezetben )

                      Jelenléti ív

                      Közhasznú jelentés és beszámoló a Vass Miklós Egyesület 2013. évi tevékenységér?l

                      Vass Miklós Egyesület 2014 évi programja

 

                                                          K. m. f.

 Levezet? elnök: Mészáros István                                                                                      

 Jegyz?könyvvezet?: Gál György

 Jegyz?könyv hitelesít?: Toldy-?sz Mária

                                    Mészáros István

 

 

Elnöki beszámoló 2013. január

 A Vass Miklós Egyesület 2001-ben alakult meg a II. kerületi ÉNO szül?i munkaközösségre támaszkodva értelmi fogyatékos gyermekeik érdekeinek minden elképzelhet? módon való támogatására.

Az id?k folyamán bizonyos „szakmai” és területi csoportok szervez?dtek és tették hatékonyabbá tevékenységeinket.

Jelen soraimban a csoportok bontásában kívánom bemutatni eddigi eredményeinket.

 Szakmai csoportosítás:

 1. A kerületi ÉNO Orsó utcai telephelye az elemi feltételek hiányában volt kénytelen fogadni gondozottait. Szilárd és következetes harcot vívtunk – három egymást váltó – a kerület vezet?ivel az el?írásoknak megfelel? feltételek megvalósítása érdekében. Számos polgármesteri meghallgatáson érzékeltettük a hiányosságok nyomasztó problémáit.
10 év folyamatos lobbizás hozta meg az eredményt; az önkormányzat közel
200 millió Ft-os beruházással új ÉNO-t épített a nemzetközi normáknak és gondozottjaink érdekeinek megfelel?en.

2. Az Országos Ideggyógyintézet bezárása óta a szellemi fogyatékkal él?ket is nagy hátrány érte; megsz?nt az érintettek házon belüli szakorvosi (belgyógyászat, fogászat, szemészet stb.) ellátása.
Egyesületünk egy sikeres F?városi Önkormányzati pályázat megvalósításával,
2 éves el?készít? és végrehajtó szervezéssel hiánypótló eredményt valósított meg. Szerz?dést kötöttünk a Budai Irgalmasrendi Korházzal, melynek értelmében vállalják lakóhelyt?l függetlenül az értelmi fogyatékos betegek szakorvosi ellátását, biztosítva azokat a különleges feltételeket, melyek az ilyen jelleg? fogyatékosok egyénre szabott módszerként megkövetelnek.
Szakmai szempontból ez a két sikertörténet önmagában is okot adott, hogy az ÉFEOSZ 2011. év novemberében munkánkat az elnök személyén keresztül elismer? kitüntetéssel jutalmazta.

3. Mozdulj ki!” Ez a pályázati feltételekre épít? és változatos programokat szervez? és bonyolító tevékenységünk túlzás nélkül is mozgalmi jelz?vel is illethet?. Különböz? kulturális, természetjáró, szórakozási, önképzési, utazási, szül?i tapasztalat cserélési és sok egyéb jelleg? közös megmozdulások átlagosan havi rendszerességgel kerültek megvalósításra. Nagy súlyt helyeztünk arra, hogy ezek a többnyire 1-1 napos rendezvények az el?készületi és utólagos kiértékelési tevékenységekkel (beszámolók, fényképes visszaemlékezések, stb.) 4-5 napos élményt adó „munkálkodást” jelentsenek gondozottjainknak.

4.Alapszabályunk kitér az id?skorú szellemi leépültek és a szociális nehézségekkel is sújtott értelmi sérültek támogatására is. Minden évben, legalább karácsony táján szerveztünk egy-egy olyan eseményt, melyeknek azok is kedvezményezettjei lehetnek, akik ritkán tudnak részt venni rendezvényeinken a nagy távolság miatt.

5. Reagálunk –ha kell – a katasztrófák, családi tragédiák által sújtott és értelmi fogyatékos taggal rendelkez? családok támogatásával is. A vörös iszap katasztrófa alkalmával 6 Devecseri családnak 2 éves segélyezés keretében küldtünk csomagokat. De voltak támogatott családok haláleset, t?z és viharkár által keletkezett katasztrófák enyhítésére.

6.  Három id?seket befogadó otthon lakóinak járóbeteg ellátására önkéntes beteg szállítást szerveztünk meg.

 

Területi csoportosítás:

 Megalakulásunkkor a mintegy 12 f?s alapítók a Bp. II. kerülethez (ÉNO) köt?dtek. Jelenleg országszerte és a pártoló tagokkal együtt mintegy 120 f?s létszámunk van és a támogatottak létszáma meghaladja a 600 f?t.

  1. Bázisunk továbbra is a II. kerületi ÉNO gondozottjai, családjaik és a napközis gondozó munkatársak. ?k a legszervezettebbek és a programszervezés is a legjobban megvalósítható. Nagy segítség, hogy a egyesületünk szerz?dést kötött a szintén ii. kerületi Klebelsberg Kultúrkúriával ingyenes valamint kedvezményes rendezvények szervezésére.

  2. Tagjaink közül többen ilyen-olyan okok miatt elhagyni kényszerültek a kerületi ÉNO-t. Ezek révén különböz? vidékekre is kerültek gondozottjaink és családtagjaik. Ezeket a kapcsolatokat „csápok”-ként tartjuk aktivitásban. Ha nem is toboroznak új tagokat az ? tagsági viszonyuk alapján kiépítettünk új intézményi területük folyamatos és id?szer? szervezett támogatásait.

  3. Az országos közhasznúsági jelz?nek is megfelelve fejlesztettük azt a vidéki, f?leg pártoló tagokból álló viszonylag lazább, de információs szempontból hasznos személyi láncolati kapcsolatot, amivel az esetenkénti segítségre is alkalmasok vagyunk. Ezeknél a támogatásoknál nem tudunk még kiscsoportos szervezeteket sem összehozni, arányukban a legkisebb részt képviselik létszámukkal és ráfordításainkkal is.

 

F? eredményeinket és támogatási formáinkat az el?bbiekben kívántuk részletezni.

Munkálkodásunk jelen idejéhez tartozik még az is, hogy az új típusú pályázati rendszerek elvárásainak megfelel?en számviteli és nyilvántartási rendszereinket folyamatosan korszer?sítjük a számítógépes adatkezelés és továbbítás terén lépést tartunk az elvárásokkal.

Létrehoztuk az egyesület honlapját és ennek fejlesztését a továbbiakban is napirenden tartjuk.

Pályázati eredményeink megfelel?ek, zavar csak akkor mutatkozik, ha nyertes és általunk el?finanszírozott pályázatra nem kapunk határid?re elszámolt térítést, 1-1 féléves csúszás (el?fordult) egész éves ráfordítási terveinket teszik bizonytalanná.

 

Fülöp Tibor elnök

2013. január 10.