A NIOK Alapítvány támogatásával!

Aktuális Hírek!


Átvételi elismervény árulistával 2020

Végzés

Jogerős végzés

II. ker. kerületi Pályázat 2014. Beszámoló

2019. évi beszámoló

Budapest Főváros II. Kerület Önkormányzat


Kulturális, szabadidős ismeret bővítő programjaink rendszeres támogatója.

 

Egyesületünk az Éta szövettség tagja.

Programjaink egy része, táborozások az ÉTA támogatásával valósulnak meg.

Kulturális, szabadidős ismeret bővítő programjaink rendszeres támogatója.

Az alábbi programok az ÉTA / EMMI / sikeres pályázatain nyert támogatások felhasználásával valósultak meg

2020 támogatás 500 000 Ft

14 fő  Fecskepalota

Egyedi támogatás 165 000 Ft

Élelmiszer segély csomagok


2021 támogatás 414 250 Ft

6 fő Fecskepalota

6 fő Barát hegy

2  fő Bmáriafürdő

 

2016/136 számú pályázat 250 000 Ft támogatás, Strázsa Tanya tábor

2016.11.10-11.13-ig 10 fő, / 8 sérült, 1 szülő, 1 önkéntes /


2017/140 számú pályázat 460 000 Ft támogatás, Strázsa Tanya tábor

2017.11.10.-11.13-ig 10 fő, / 7 sérült, 2 szülő /

 

2019/475 számú pályázat 500 000 Ft támogatás, Fecskepalota tábor

2019.09.30.-10.04. 15 fő, / 6 sérült, 8 szülő, 1 önkéntes / 

 

Balatonmáriafürdő 1 hetes táborozás

2018  3 család 7 fő

2019  4 család 8 fő
Az Egyesület működőképességét és az alapszabályban vállalt feladatok teljesítését az alábbi szervezetek pályázatain nyert támogatások teszik lehetővé. 

Aktuális Programok

Hirdetmény

2001-ben alakult Vass Miklós Értelmileg Akadályozottakat Segítő Közhasznú Egyesület Elnökségeközli, hogy az egyesület 2023. 01.01-én eljárást kezdeményezett az Egyesület jogutód nélküli megszűnésével kapcsolatban.

A megszűnést a tagság a 2023.oktober 25-én tartott rendkívüli közgyűlésen egyöntetűen megszavazta. A tagságnak nem volt meglepetés amegszüntetés bejelentése.

A rendkívüli közgyűlés (a jelenlévők) egyhangú szavazattal elfogadja az Egyesület végelszámolójának 2023.december 1. napjának hatályával Gál György Bélát.

A végelszámoló ebbéli megbízását díjazás nélkül látja el.

- Megszünés okai. Az elnökség életkora és egészségi állapota. A vezetőség belátta, hogy egyre kevésbé van ereje ellátni a teendőit.  4-5 ével ezelőtt már elkezdtük az utánpótlást keresni, igyekeztünk fiatalabbakat bevonni az Egyesület elnökségének a munkájába, vagy más egyesülethez csatlakozva megmenteni hosszú évek munkáját, hiszen már jó eredményeket értünk el. Az erőfeszítéseinkneknem volt eredménye.

-2023-as pályázatokat lezártuk és lejelentettük. / NEA és Budapest II. Kerületi Pénzügyi és Szociális osztályok pályázatait / ÉTÁ- nál 2023-ban már nem is pályáztunk.

- Egyesületnek tartozása nincs.

- Vagyona házi pénztárban 1 410 Ft UniCredit bankban 89 556 Ft / 2023.12.31. /

 

Fülöp Tibor elnök

Gál György elnökhelyettes

Pék Jánosné elnökségi tag

Mészáros István elnökségi tag

Liptay András elnökségi tag

 

Budapest.2024.02.05.

 

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

 

amely készült a

Vass Miklós Értelmileg Akadályozottakat Segítő Közhasznú Egyesület rendkívüli közgyűlésén

Időpont: 2023.10.25-én 16.00 órakor

Helyszín: 1027 Budapest, Kapás utca 51-53/B társasház közös helyiségében

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív és képviseleti meghatalmazások szerint

                          tovább dr. Balogh Zsolt ügyvéd, meghívott

 

Fülöp Tibor, az Egyesület elnöke köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a rendkívüli közgyűlés összehívása szabályszerűen történt, annak helyszíne és megtartása ellen senki nem tiltakozott.

A rendkívüli közgyűlés határozatképes: Jelen vannak:

12 fő, képviseleti meghatalmazást 11 fő küldött / a tagság 4/5-öd része 19,2 fő /

 

Fülöp Tibor ismereti a napirendi pontokat a rendkívüli közgyűlési meghívó szerint:

 

Napirendi pontok:

 

·  1) Határozatképesség megállapítása a levezető elnök megválasztása

·  2) A jegyzőkönyv vezető és a jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása, a napirend elfogadása

.  3) Beszámoló a 2023. május 15-i közgyűlés óta eltelt időszakról

·  4) Határozathozatal az egyesület jogutód nélküli megszűntetéséről, végelszámolással

·  5) Határozathozatal a végelszámolás kezdő időpontjáról

.  6) Végelszámoló személyének megválasztása és díjazása

.  7)  Egyesület megszüntetésével kapcsolatos egyéb kérdések és határozathozatal

·  8) Fórum (kérdések, javaslatok megbeszélése)

 

1/2023.10.25. sz. HATÁROZAT

A rendkívüli közgyűlés (a jelenlévők) egyhangú szavazattal elfogadja a napirendre vonatkozó indítványt.

__________________

 

1.) A levezető elnök megválasztása

Gál György javasolja, hogy a rendkívüli közgyűlést Fülöp Tibor vezesse.

 

2/2023.10.25. sz. HATÁROZAT

A rendkívüli közgyűlés (a jelenlévők) egyhangú szavazattal elfogadja a rendkívüli közgyűlés levezető elnökének Fülöp Tibort, az Egyesület elnökét.

__________________

 

2.) Fülöp Tibor javasolja, hogy a jegyzőkönyv vezetésére Pék Jánosnét, a jegyzőkönyv hitelesítésére Gál Györgyöt és Liptay Andrást bízzák meg.

 

3/2023.10.25. sz. HATÁROZAT

A rendkívüli közgyűlés (a jelenlévők) egyhangú szavazattal elfogadja Pék Jánosnét jegyzőkönyvvezetőnek, Gál György és Liptay András személyét jegyzőkönyv hitelesítőnek.

__________________

 

3.) Gál György beszámolója a 2023.05.15-től eltelt időszakról.

A 2023-ban beküldött 3 db. pályázatokra, II. Kerület Önkormányzat Szociális és Pénzügyi Bizottságától a leadott programokra és a BGA. Zrt-tól működési költségre megkaptuk a pénzt, amit és 2023.07.31-ig felhasználtuk.

A II. kerületi pályázatok számláit és a beszámolókat augusztus első hetében leadtuk. BGA.Zrt. felé az elszámolás folyamatban van. Idei 1% 102 650 Ft volt, amelyet cirkuszjegyek és koncertjegyek vásárlására elköltöttünk. A továbbiakban már nem gyűjtünk 1% -ot. Házi pénztárban kb. 1 400 Ft, bankban 129 931 Ft van, adósságunk nincs. Könyvelőnkkel Latorcai Krisztinával 2023.09.04-én ügyfélkapun keresztül beadtuk az egyesület jogutód nélküli megszüntetésére a Pk-156 -os nyomtatványt a meglévő mellékletekkel.

 2023.10.02. keltezéssel a Fővárosi Törvényszéktől VÉGZÉST kaptuk, amelyben felszólítanak 30 napon belüli hiánypótlásra. A végzésnek nem tudunk eleget tenni, mert az előző 2023.05.15-én tartott közgyűlésünk jegyzőkönyvében -amely alapján kértük a jogutód nélküli megszüntetést- nem szerepelnek konkrét adatok (jogutód nélküli megszűntetés kezdő dátuma, stb.)

 

Fülöp Tibor bemutatta a rendkívüli közgyűlés jelenlévőinek a meghívottként megjelent dr. Balogh Zsolt ügyvéd urat, aki a továbbiakban munkájával segíteni fogja az egyesület jogutódnélküli megszűntetését, az azzal kapcsolatos jogi természetű feladatok ellátásában, ezekben a szükséges jogi tanácsadás biztosítását.

 

Dr. Balogh Zsolt ügyvéd kiegészítése: Az Egyesület -jogi képviselő nélkül eljárva-jogutód megszűnésére 2023 augusztus 4-én a Fővárosi Törvényszékhez előterjesztett kérelme tartalmilaghiányos volt, nem felelt meg a jogszabályi előírások- nak.A Törvényszék hiánypótlásra szólított fel az Egyesületet a2023.október2-án kelt, 121.Pk. 61.050/2000/35. sorszámú végzésével.

 

Közgyűlési határozatban kell dönteni arról, hogy az egyesület befejezi a tevékenységét és elhatározza a jogutód nélküli megszüntetését, ennek kezdő időpontjának meghatározásával. A határozatnak ki kell jelölnie egy személyt (végelszámolót), aki lefolytatja  ajogutód nélküli megszüntetést, az azzal kapcsolatos feladatokat ellátja.Ez a mai nap feladata.

A végelszámolónak jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalmú elfogadó-és összeférhetetlenségi nyilatkozatot kell tennie, dönteni kell arról, hogy a végelszámoló ebbéli tevékenységét díjazás ellenében, avagy anélkül látja el.

A végelszámolás kezdő időpontjával az Egyesület vezetői tisztségviselőinek a megbízása és képviseleti joga megszűnik, az Egyesületet a végelszámoló képviseli önállóan.

 

Végelszámolással akkor szüntethető meg az Egyesület, ha nem fizetésképtelen.

 

Dönteni kell a 2023. augusztus4-én benyújtott bírósági kérelem sorsáról: a hiánypótlás teljesítésének akadálya miatt célszerű azt visszavonni és a jogutód nélküli megszüntetés -végelszámolás mellett- iránti kérelmet megfelelő tartalmú kérelemmel és mellékleteivel együtt ismételten előterjeszteni, jogi képviselet mellett.  Ehhez ügyvédi meghatalmazásra van szükségem.

Egyidejűleg a könyvelőnek intézkednie kell a végelszámolás iránti kérelem augusztusi bírósági előterjesztését követően a NAV-nál benyújtott iratokról, tekintve, hogy a mai napon meghozandó határozatok szerint a végelszámolás kezdő időpontja – az Egyesület vezetőségének előzetes tájékoztatása és javaslata szerint 2023. december 1. napja lesz.

 

A végelszámolóval egyeztetve a könyvelő feladata az Egyesület tevékenységét lezáró, a végelszámolást nyitó, majd a végelszámolási feladatok maradéktalan ellátását követően a végelszámolási záró vagyonmérleg-, és vagyonleltár elkészítése.

Be kell szerezni az igazolásokat arról, hogy az Egyesületnek köztartozása nincs, a végelszámoló nyilatkozik, hogy hitelezői igénybejelentés sem érkezett.

Az Egyesület végelszámolással csak akkor szüntethető meg, ha tartozása nincs, ha nem fizetésképtelen.
A záró vagyonmérleg és vagyonleltár alapján állapítható meg, maradt-e az Együletnek vagyona.

A végelszámolási feladatok befejezését követően közgyűlésen kell majd elfogadni a záró dokumentumokat, vagyonfelosztási javaslatot, dönteni kell az Egyesület iratanyagának őrzéséről (helyéről, esetleges díjazásáról), majd a végelszámolót fel kell menteni ebbéli tisztségéből.

A bankszámlát a törlés előtt nem lehet megszüntetni.

Dr. Balogh Zsolt átadja a végelszámolással kapcsolatos tudnivalókról szóló részletes írásbeli összefoglalót is, az Egyesület elnöke részére.

 

4/2023.10.25. sz. HATÁROZAT

A rendkívüli közgyűlés (a jelenlévők) egyhangú szavazattal elfogadja Gál György beszámolóját.

__________________

 

4.) Határozathozatal az egyesület jogutód nélküli megszüntetéséről, végelszámolással. Nincs tartozása az Egyesületnek, az nem fizetésképtelen. így nincs akadálya a végelszámolással történő jogutód nélküli megszűnésnek.

 

 

5/2023.10.25.sz. HATÁROZAT

A rendkívüli közgyűlés (a jelenlévők) egyhangú szavazattal elfogadja az egyesület jogutód nélküli megszüntetését, végelszámolással.

Az Egyesület nem fizetésképtelen.

__________________

 

5.) Határozathozatal az egyesület megszűnésének időpontjáról.

A végelszámolás kezdő időpontja 2023. december 1-e.

 

6/2023.10.25.sz. HATÁROZAT:

A rendkívüli közgyűlés (a jelenlévők) egyhangú szavazattal elfogadja a végelszámolás 2023. december 1-i kezdő időpontját.

__________________

 

6.)A végelszámoló személyének megválasztása, díjazása

Az egyesület végelszámolója Gál György legyen, aki térítés nélkül vállalja a felszámolással járó feladatokat.  A végelszámoló külön okiratba foglaltan teszi meg a jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalmú elfogadó-és összeférhetetlenségi nyilatkozatát, mely nyilatkozat melléklete lesz a jegyzőkönyvnek.

7/2023.10.25.SZ. HATÁROZAT:

A rendkívüli közgyűlés (a jelenlévők) egyhangú szavazattal elfogadja az Egyesület végelszámolójának 2023. december 1. napjának hatályával Gál György Béla -születési neve: Gál György Béla- (Hatvan, 1949. július21. - anyja születési neve: Hipszki Ilona - adóazonosító jele: 8301510366) 1027 Budapest, Kapás utca 51-53. B. ép. 5. em.21. szám alatti lakost.

A végelszámoló ebbéli megbízását díjazás nélkül látja el.

 

A végelszámoló külön okiratba foglaltan teszi meg a jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalmú elfogadó-és összeférhetetlenségi nyilatkozatát, mely a jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

 

A végelszámolás kezdő időpontjában az Egyesület vezető tisztségviselőjének (elnökség tagjainak) megbízatása megszűnik. A végelszámolás kezdő időpontjától az Egyesület önálló képviseleti joggal rendelkező vezető tisztségviselőjének a végelszámoló minősül.

__________________

 

7.) A 2023. augusztus 4-én a Fővárosi Törvényszékhez előterjesztett kérelmét az egyesület visszavonja.

A rendkívüli közgyűlés határozatot hoz mind a visszavonásra, mind a végelszámolásra jogi képviselőt bíz meg dr. Balogh Zsolt ügyvédet 1066 Bp. Zichy Jenő u. 19. személyében, hogy az ügyvédi tevékenységről szóló törvényben meghatározott jogkörrel a Fővárosi Törvényszéken eljárjon az egyesület nevében és képviseletében. Az ügyéntézés a törvényszék felé elektronikus úton, dr. Balogh Zsolt ügyvéd úr ügyfélkapuján keresztül történik.

A végelszámolást végző adjon felhatalmazást Latorcai Krisztina számára, hogy a záró mérleget, vagyonleltárt, elszámolást elkészítse.

8/2023.10.25. sz. HATÁROZAT:

A rendkívüli közgyűlés (a jelenlévők) egyhangú szavazattal elfogadja, hogy az Egyesület a 2023. augusztus 4. napján a Fővárosi Törvényszéken előterjesztett kérelmet visszavonja.

A jelenlévők egyhangúlag felhatalmazzák az Egyesületelnökét illetve a végelszámolót, hogy az Egyesület Fővárosi Törvényszék előtti képviseletével (visszavonás, új kérelem) dr. Balogh Zsolt ügyvédet (1066 Budapest, Zichy Jenő utca 19. 2/1. – KASZ: 36056978)bízza- és hatalmazza meg.

 

A kérelem visszavonásához rendkívüli közgyűlés jelen jegyzőkönyvéből a 8/2023.10.25. sz. Határozatot tartalmazó kivonat készül.

 

A jelenlévők egyhangúlag felhatalmazzákaz Egyesület elnökét, illetve a végelszámolót, hogy a végelszámolással kapcsolatban az Egyesület könyvelője, Latorcai Krisztina részére adjon megbízást és meghatalmazást az Egyesület képviseletére a Nemzeti Adó-és Vámhivatal előtti eljárásokra (visszavonás, új kérelmek, beadványok), továbbá a jogszabályi előírásoknak megfelelő vagyonmérlegek, vagyonleltárok, egyéb, a végelszámolással kapcsolatos számviteli dokumentumok elkészítésére és feladatok ellátására.

__________________

 

8.) A rendkívüli közgyűlésjavasolja, hogy az egyesület iratait és a végelszámolás irataitaz egyesület székhelyén, Fülöp Tibornál 1029 Budapest, Köztársaság u. 3. sz. alatt helyezzük el.

9/2023.10.25. sz. HATÁROZAT:

A rendkívüli közgyűlés (a jelenlévők) egyhangú szavazattal elfogadja, hogy az Egyesület eddigi, valamint a végelszámolás során még keletkező iratok az Egyesület székhelyén: 1029 Budapest, Köztársaság utca 3. szám alatt, az Egyesület elnökének lakóhelyén kerülelhelyezésre és a jogszabályi előírásoknak megfelelő őrzésre.

Fülöp Tibor az iratok őrzését térítés nélkül vállalja és biztosítja.

__________________

 

8) Fórum (kérdések, javaslatok megbeszélése)

 

Szűcs Krisztina: Köszönjük a vezetőség odaadó munkáját, amivel gyerekeinknek és mindannyiunknak sok élményt, örömöt szereztek! Szeretném, ha rendeznénk egy záró összejövetelt, amivel ünnepélyessé, emlékezetessé tennénk ezt az eseményt.

A záró összejövetelt megszavaztuk.

Fülöp Tibor: Köszönjük a részvételt.

Elnök a rendkívüli közgyűlést 17:00 órakor berekeszti.

 

Mellékletek: Meghívó a közgyűlésre

                       Jelenléti ív

                       Meghatalmazások

                         Kivonat

 

Budapest,2023. 10. 25.

 

 

                           ……………………………………………                                                          ……………………………………………

                                          Fülöp Tibor                                                                                           Pék Jánosné

Levezető elnök                                                                                              Jegyzőkönyvvezető

 

 

 

                               ……………………………………………                                                       ……………………………………………

                                               Gál György                                                                                       Liptay András

Jegyzőkönyv hitelesítő                                                                              Jegyzőkönyv hitelesítő

 

MEGHÍVÓ

A Vass Miklós Értelmileg Akadályozottakat Segítő Közhasznú Egyesület közgyűlésére

2023. május 15-én 16.00 órára

Helyszín: Marczibányi Téri Művelődési Központ 1022 Bp. Marczibányi tér 5/a, 2-es terem

Megközelítés a www.marczi.hu honlapon

A Közgyűlés ülései nyilvánosak MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK

Napirendi pontok:

·  1) Határozatképesség megállapítása (tagsági viszony rendezése), a levezető elnök    megválasztása

·  2) A jegyzőkönyv vezető és a jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása, a napirend elfogadása

·  3) Beszámoló az Egyesület 2022 évi működéséről, jövőjéről Fülöp Tibor

·  4) Jelentés az Egyesület 2022 évi gazdálkodásáról Gál György

   5) A beszámoló és a jelentések megvitatása, határozathozatal

   6) 2022- évi közhasznúsági jelentés ismertetése - Gál György, határozathozatal

· 7) 2023. évi programok, költségvetési terv megvitatása, határozathozatal

  8)  Elnökség javaslata az egyesület megszüntetésére és a megszüntetéssel kapcsolatos egyéb kérdések – 

         határozathozatal

· 9) Fórum (kérdések, javaslatok megbeszélése)

 

Amennyiben a közgyűlés nem bizonyul határozatképesnek, a megismételt közgyűlés

2023. május 15-én 16.30-kor kezdődik

A megismételt közgyűlés, az eredeti napirendi pontokkal, a szavazati joggal rendelkező jelenlévők létszámától függetlenül, határozatképes.

A részletes válaszokat igénylő kérdéseiket kérjük előzetesen írásban, telefonon, e-mailben feltenni.

Távolmaradás esetén kérjük, hogy a meghatalmazást kitöltve küldeni szíveskedjenek.

Az elmaradt tagdíjakat / min 2 000 Ft/év /a közgyűlés kezdetéig rendezni szíveskedjenek.

UniCredit Bank 10918001-00000015-676300

 

 Budapest, 2022. április 16.

Az Egyesület elnöksége nevében

Fülöp Tibor   elnök

T. 06 20 /991 1627; e-mail cím: fuloptibi@t-online.hu

 

MEGHÍVÓ

A Vass Miklós Értelmileg Akadályozottakat Segítő Közhasznú Egyesület közgyűlésére

2022. május 19-én, csütörtökön 16.00 órára

Helyszín: Marczibányi Téri Művelődési Központ 1022 Bp. Marczibányi tér 5/a

Megközelítés a www.marczi.hu honlapon

A Közgyűlés ülései nyilvánosak MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK

Napirendi pontok:

·  1) Határozatképesség megállapítása (tagsági viszony rendezése), a levezető elnök    megválasztása

·  2) A jegyzőkönyv vezető és a jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása, a napirend elfogadása

·  3) Beszámoló az Egyesület  működéséről, jövőjéről Fülöp Tibor

·  4) Jelentés az Egyesület gazdálkodásáról Gál György

   5) A beszámoló és a jelentések megvitatása, elfogadása

   6) A 2020-2021 évi közhasznúsági jelentés ismertetése, szavazás Gál György

· 7) A 2022. évi programok, költségvetési terv megvitatása, elfogadása

· 8) Fórum (kérdések, javaslatok megbeszélése)

Amennyiben a közgyűlés nem bizonyul határozatképesnek, a megismételt közgyűlés

2022. május 19-én 16.30-kor kezdődik

A megismételt közgyűlés, az eredeti napirendi pontokkal, a szavazati joggal rendelkező jelenlévők létszámától függetlenül, határozatképes.

A közgyűlés előtt, 2022. május 19.  15.00 órakor ugyanott nyilvános elnökségi ülést tartunk.

A részletes válaszokat igénylő kérdéseiket kérjük előzetesen írásban, telefonon, e-mailben feltenni.

Távolmaradás esetén kérjük, hogy Meghatalmazást kitöltve küldeni szíveskedjenek.

Az elmaradt tagdíjakat / min 2 000 Ft/év /a közgyűlés kezdetéig rendezni szíveskedjenek.

UniCredit Bank 10918001-00000015-67630008

Kérjük az adó 1%-át a Vass Miklós Egyesület javára felajánlani:   Adószám: 18104989-1-41

 

 Budapest, 2022. április 15.

Az Egyesület elnöksége nevében

Fülöp Tibor   elnök

T. 06 20 /991 1627; e-mail cím: fuloptibi@t-online.hu

MEGHÍVÓ

A Vass Miklós Értelmileg Akadályozottakat Segítő Közhasznú Egyesület közgyűlésére

2021. május 27-én, csütörtökön 16.00 órára

Helyszín: Marczibányi Téri Művelődési Központ 1022 Bp. Marczibányi tér 5/a

Megközelítés a www.marczi.hu honlapon

A Közgyűlés ülései nyilvánosak MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK

Napirendi pontok:

·  1) Határozatképesség megállapítása (tagsági viszony rendezése), a levezető elnök    megválasztása

·  2) A jegyzőkönyv vezető és a jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása, a napirend elfogadása

·  3) Beszámoló az Egyesület működéséről

·  4) Jelentés az Egyesület gazdálkodásáról

   5) A beszámoló és a jelentések megvitatása, elfogadása

   6) A 2020. évi közhasznúsági jelentés ismertetése, szavazás

· 7) A 2021. évi programok, költségvetési terv megvitatása, elfogadása

· 8) Fórum (kérdések, javaslatok megbeszélése)

Amennyiben a közgyűlés nem bizonyul határozatképesnek, a megismételt közgyűlés

2021. május 27-én 16.30-kor kezdődik

A megismételt közgyűlés, az eredeti napirendi pontokkal, a szavazati joggal rendelkező jelenlévők létszámától függetlenül, határozatképes.

A közgyűlés előtt, 2021. május 27.  15.00 órakor ugyanott nyilvános elnökségi ülést tartunk.

A részletes válaszokat igénylő kérdéseiket kérjük előzetesen írásban, telefonon, e-mailben feltenni.

Távolmaradás esetén kérjük, hogy Meghatalmazást kitöltve küldeni szíveskedjenek.

Az elmaradt tagdíjakat a közgyűlés kezdetéig rendezni szíveskedjenek.

Kérjük az adó 1%-át a Vass Miklós Egyesület javára felajánlani:   Adószám: 18104989-1-41

 

 Budapest, 2021. április 25.

Az Egyesület elnöksége nevében

Fülöp Tibor   elnök

T. 06 20 /991 1627; e-mail cím: fuloptibi@t-online.hu


MEGHÍVÓ

A Vass Miklós Értelmileg Akadályozottakat Segítő Közhasznú Egyesület közgyűlésére

2020. szeptember 10-én, csütörtökön 16 órára

Helyszín: Marczibányi Téri Művelődési Központ 1022 Bp. Marczibányi tér 5/a

Megközelítés a www.marczi.hu honlapon

A Közgyűlés ülései nyilvánosak MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK

Napirendi pontok:

·  1) Határozatképesség megállapítása (tagsági viszony rendezése), a levezető elnök    megválasztása

·  2) A jegyzőkönyv vezető és a jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása, a napirend elfogadása

·  3) Beszámoló az Egyesület működéséről

·  4) Jelentés az Egyesület gazdálkodásáról

   5) A beszámoló és a jelentések megvitatása, elfogadása

   6) A 2019. évi közhasznúsági jelentés ismertetése, szavazás

· 7) A 2020. évi programok, költségvetési terv megvitatása, elfogadása

· 8) Fórum (kérdések, javaslatok megbeszélése)

Amennyiben a közgyűlés nem bizonyul határozatképesnek, a megismételt közgyűlés

2020. szeptember 10-én 16.30-kor kezdődik

A megismételt közgyűlés, az eredeti napirendi pontokkal, a szavazati joggal rendelkező jelenlévők létszámától függetlenül, határozatképes.

A közgyűlés előtt, 2020. szeptember 15.00 órakor ugyanott nyilvános elnökségi ülést tartunk.

A részletes válaszokat igénylő kérdéseiket kérjük előzetesen írásban, telefonon, e-mailben feltenni.

Távolmaradás esetén kérjük, hogy Meghatalmazást kitöltve küldeni szíveskedjenek.

Az elmaradt tagdíjakat a közgyűlés kezdetéig rendezni szíveskedjenek.

Kérjük az adó 1%-át a Vass Miklós Egyesület javára felajánlani:   Adószám: 18104989-1-41

 

Budapest, 2020. augusztus 10.

Az Egyesület elnöksége nevében

Fülöp Tibor   elnök

T. 06 20 /991 1627; e-mail cím: fuloptibi@t-online.hu


 

MEGHÍVÓ

A Vass Miklós Értelmileg Akadályozottakat Segítő Közhasznú Egyesület közgyűlésére

2019. május 16-án, csütörtökön 16 órára

Helyszín: Marczibányi Téri Művelődési Központ 1022 Bp. Marczibányi tér 5/a

Megközelítés a www.marczi.hu honlapon


A Közgyűlés ülései nyilvánosak ,MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK

Napirendi pontok:

·  1) Határozatképesség megállapítása (tagsági viszony rendezése), a levezető elnök    megválasztása

·  2) A jegyzőkönyv vezető és a jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása, a napirend elfogadása

·  3) Új tagok felvétele

·  4) Beszámoló az Egyesület működéséről, a 2018 évi közhasznúsági jelentés ismertetése

·  5) Jelentés az Egyesület gazdálkodásáról

·  6) A beszámoló és a jelentések megvitatása, elfogadása

· 7) A 2019. évi programok, költségvetési terv megvitatása, elfogadása

· 8) Fórum (kérdések, javaslatok megbeszélése)

Amennyiben a közgyűlés nem bizonyul határozatképesnek, a megismételt közgyűlés

2019. május 16-án 16.30-kor kezdődik

A megismételt közgyűlés, az eredeti napirendi pontokkal, a szavazati joggal rendelkező jelenlévők létszámától függetlenül, határozatképes.

A közgyűlés előtt, 2019. május 16-án 15.00 órakor ugyanott nyilvános elnökségi ülést tartunk.

A részletes válaszokat igénylő kérdéseiket kérjük előzetesen írásban, telefonon, e-mailben feltenni.

Távolmaradás esetén kérjük, hogy Meghatalmazást kitöltve küldeni szíveskedjenek.

Az elmaradt tagdíjakat a közgyűlés kezdetéig rendezni szíveskedjenek.

Kérjük az adó 1%-át a Vass Miklós Egyesület javára felajánlani:   Adószám: 18104989-1-41

 

Budapest, 2019. április 25.

Az Egyesület elnöksége nevében

Fülöp Tibor   elnök

T. 06 20 /991 1627

 

 

MEGHÍVÓ

 

A Vass Miklós Értelmileg Akadályozottakat Segít? Közhasznú Egyesület

közgy?lésére

2017. május 17-én, szerdán 15 órára

Helyszín: 1028 Budapest, Templom u. 2-10. Klebelsberg Kultúrkúria

Megközelítés a www.kulturkuria.hu honlapon

A Közgy?lés ülései nyilvánosak

,

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK

Napirendi pontok:

·         1) Határozatképesség megállapítása (tagsági viszony rendezése), a levezet? elnök    megválasztása

·         2) A jegyz?könyv vezet?és a jegyz?könyv-hitelesít? megválasztása, a napirend elfogadása

·         3) Új tagok felvétele

·         4) Beszámoló az Egyesület m?ködésér?l, a 2016. évi közhasznúsági jelentés ismertetése

·         5) Jelentés az Egyesület gazdálkodásáról

·         6) A beszámoló és a jelentések megvitatása, elfogadása

·         7) A 2017. évi programok, költségvetési terv megvitatása, elfogadása

·         8) Módosított egyesületi alapszabály elfogadása

·         9) Fórum (kérdések, javaslatok megbeszélése)

Amennyiben a közgy?lés nem bizonyul határozatképesnek, a megismételt közgy?lés

2017. május 17-én 15.30-kor kezd?dik

A megismételt közgy?lés az eredeti napirendi pontokkal a szavazati joggal rendelkez? jelenlév?k létszámától függetlenül határozatképes.

A részletes válaszokat igényl? kérdéseiket kérjük el?zetesen írásban, telefonon, e-mailben feltenni.

Távolmaradás esetén kérjük, hogy Meghatalmazást kitöltve az ÉNO-ba küldeni szíveskedjenek.

Az elmaradt tagdíjakat a közgy?lés kezdetéig rendezni szíveskedjenek.

Kérjük az adó 1%-át a Vass Miklós Egyesület javára felajánlani:  Adószám: 18104989-1-41

 

Budapest, 2017. április 10.

                                                                                              Az Egyesület elnöksége nevében

 Fülöp Tibor  elnök

T. 06 20 /991 1627

 

MEGHÍVÓ

 

A Vass Miklós Értelmileg Akadályozottakat Segít? Közhasznú Egyesület

közgy?lésére

2016. május 20-án, pénteken 10.00 órára

 

Helyszín: 1025 Budapest, Görgényi úr 16. CIVITAN CLUB Kertészete

Megközelítés a 11-es autóbusz fels? végállomásától tovább a Görgényi úton lefelé

A Közgy?lés ülései nyilvánosak

,

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK

Napirendi pontok:

       15 éves a Vass Miklós Egyesület

·        1) Határozatképesség megállapítása (tagsági viszony rendezése), a levezet? elnök megválasztás
·        2) A jegyz?könyv vezet? és a jegyz?könyv-hitelesít? megválasztása, a napirend elfogadása
·        3) Beszámoló az Egyesület m?ködésér?l, a 2015. évi közhasznúsági jelentés ismertetése
·        4) Jelentés az Egyesület gazdálkodásáró
·        5) A beszámoló és a jelentések megvitatása, elfogadása
·        6) A 2016. évi programok, költségvetési terv megvitatása, elfogadása
·        7) Fórum (kérdések, javaslatok megbeszélése)

 

Amennyiben a közgy?lés nem bizonyul határozatképesnek, a megismételt közgy?lés

2016. május 20-án 10.30 kezd?dik

A megismételt közgy?lés az eredeti napirendi pontokkal a szavazati joggal rendelkez? jelenlév?k létszámától függetlenül határozatképes.

A részletes válaszokat igényl? kérdéseiket kérjük el?zetesen írásban, telefonon, e-mailben feltenni.
Távolmaradás esetén kérjük a mellékelt Meghatalmazást kitöltve az ÉNO-ba visszaküldeni.

Az elmaradt tagdíjakat a közgy?lés kezdetéig rendezni szíveskedjenek.

Kérjük az adó 1%-át a Vass Miklós Egyesület javára felajánlani:  Adószám: 18104989-1-41

 

Budapest, 2016. április 19.

                                                                                              Az Egyesület elnöksége nevében

Fülöp Tibor  elnök

T. 06 20 522 735

 

 

A Vass Miklós Értelmileg Akadályozottakat Segít? Közhasznú Egyesület

2015 évi programjai bemutatása


Ezeket a programokat pályázati forrásból, adományokból és saját forrásból kívánjuk megvalósítani.

A fentiek részletes felsorolását alábbiakban mutatjuk be:

Kirándulások, érdekességek, múzeumok megtekintése

Szentendre

Szentendrei Szabadtéri Múzeum és a Skanzen megtekintése, a  foglalkozáson részvétel, Falu múzeum megtekintése.

Dunakanyar

Zebegény, a Dunakanyar gyöngyszeme. Sz?nyi István múzeum, Maróti-villa, D?ry-kastély és a Hajózástörténeti gy?jtemény megtekintése.

Budai vár

De la Motte-Beer Palota a Budai vár középkori alapokon nyugvó legszebb kora barokk palotája. A padlástól a pincéig látogatható.

Vácrátót

Vácrátóti Botanikus kert. Hazánk legfajgazdagabb gy?jteménye, a 27 hektáron látogatható.

Tata

Tatai vár és az Öreg tó, Kuny Domonkos Múzeum megtekintése.

Sétálás az Alcsúti botanikus kertben és épületeiben

A Vértes hegység lábánál fekszik, mely hazánk egyik legértékesebb él?fagy?jteménye. Nevezetességei: Habsburg kastély maradványa, kutazóház,babaház, medveház, oroszlános kút, koronás híd, óriás platán, óriás tuja.                                                           

Egészséges életmód és gondtalan szórakozás:

Nosztalgia g?z?ssel vonatozás a Börzsönyben

Magyarország egyik els? erdei vasútvonala a Királyréti Erdei Vasút. Ez ma már közlekedéstörténeti ritkaságnak számító létesítmény, a csaknem 200 km hosszú börzsönyi kisvasút-hálózat egyik fennmaradt, még üzemel? vonala.                               

Vasúttörténeti park megtekintése és a programokon részvétel

Európa egyik legnagyobb szabadtéri és egyben legels?, interaktív vasúti múzeumában a látogatók nemcsak nézhetik az ?si masinákat, hanem maguk is kipróbálhatják azokat. Utazhatnak nagy-mozdonyon, beül- hetnek a Csajka sínautóba, hajtányozhatnak, fordító-korongozhatnak és felülhetnek a lóvasútra. Kicsik és nagyok kedvence az évr?l évre b?vül? kerti vasút, ahol izgalmas és változatos vonalvezetésen roboghatnak végig az utasok igazi kis-mozdonyok vontatásával.

Emese park megtekintése

A várban található lovagterem régészeti kiállítással vártja a vendégeket. A nyitott-m?helyekben különböz? kézm?ves foglalkozásokat tartanak és korabeli mesterségek kipróbálására is van lehet?ség. A várhoz tartozó faluban pedig jurták, épül? templom, gyógynövény- és f?szerek, íjászpályák, csónakázó tó kínál további programokat.

F?városi Állatkert állatai, növényei és a Vidám park múzeális értéke

Gödöll?i kastély              

A Gödöll?i Királyi Kastély déli épületszárnyait 2009-2011-ben európai uniós forrásokból restaurálták. Ekkor újult meg a Rudolf-szárny–lovarda–istállók által határolt udvar-rész, az ún. Schimmelhof is. Elnevezését Grassalkovich I. Antal kedvenc lováról, Schimmelr?l kapta, ugyanis a 18. század második felét?l (els? említése 1763-ból való) az udvar közepén állt Schimmel életnagyságú szobra.                                                                

Családi, kultúrális, ismereti programok:

Zene

Zenés, táncos darab megtekintése a Millenárison. A Klebersberg kultúrkúria színházi és zenés programokon részvétel. Az ilyen jelleg? színes rendezvény a gyerekek fantáziáját olyan kedvez? mértékben mozgatják meg, hogy néhány napig mindenkinek beszélnek err?l.

Színház

Délel?tti el?adás az Erkel színházban, az Operában, M?vészeti Palotában, MOM Kulturális Központban és ezt követ?en idegenvezet?vel  az épületet megtekintése.

Nyaralás

Egyhetes nyaralás lehet?ségét kívánunk biztosítani a fogyatékosokat nevel? családoknak. A nehézségükben ez kikapcsolódás és bens?séges kapcsolat kialakulásához segíti ?ket.

Közös f?zés a CIVITAN kertészetben          

A különleges kertészetet 1998-ban alapította az értelmi sérültek szülei által létrehozott Civitan Club Budapest-Help Egyesületet, azért, hogy munkahelyként, napközi otthonként és fejleszt?központként funkcionáljon az enyhén és középsúlyosan értelmifogyatékos feln?ttek számára                                          

Nagyobb rendezvények szervezését az adott lehet?ségek figyelembevételével a valósítjuk meg.

Sétahajózás a Dunán                                                                

Szeptemberben a Dunán hajókirándulást tervezünk a Reménysugár Habilitációs Intézettel közösen. Utána vetélked?t tartunk. 

Szüreti mulattság

Megszervezünk egy látogatást a Reménysugár Habilitációs Intézetbe. Itt részt veszünk  az intézet lakóival a közösen rendezett szüreti mulattságon. Az ebédet a kerti bográcsparti rendezésével egészítjük ki. Az élelmiszerek beszerzését és költségét az Intézet vállalja.

Karácsonyi színházi el?adás a Klebelsberg Kúriában és közös ebédelés a közeli étteremben

 

MEGHÍVÓ

A Vass Miklós Értelmileg Akadályozottakat Segít? Közhasznú Egyesület

közgy?lésére

2015. május 19-én, kedden 15.30 órára

Helyszín: 1028 Budapest, Templom u. 2-10. Klebelsberg Kultúrkúria

Megközelítés a www.kulturkuria.hu honlapon

A Közgy?lés ülései nyilvánosak


MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK

 Napirendi pontok:


· 1) Határozatképesség megállapítása (tagsági viszony rendezése), a levezet? elnök megválasztása

· 2) A jegyz?könyv vezet? és a jegyz?könyv-hitelesít? megválasztása, a napirend elfogadása

· 3) Beszámoló az Egyesület m?ködésér?l, a 2014. évi közhasznúsági jelentés ismertetése

· 4) Jelentés az Egyesület gazdálkodásáról

· 5) A beszámoló és a jelentések megvitatása, elfogadása

· 6) A 2015. évi programok, költségvetési terv megvitatása, elfogadása

· 7) Az új közhasznúsági el?írásnak megfelel?, módosított egyesületi alapszabály elfogadása

·     Fórum (kérdések, javaslatok megbeszélése)


Amennyiben a közgy?lés nem bizonyul határozatképesnek, a megismételt közgy?lés

2015. június 9-én 15.30-kor kezd?dik

A megismételt közgy?lés az eredeti napirendi pontokkal a szavazati joggal rendelkez? jelenlév?k létszámától függetlenül határozatképes.

A részletes válaszokat igényl? kérdéseiket kérjük el?zetesen írásban, telefonon, e-mailben feltenni.
Távolmaradás esetén kérjük a mellékelt Meghatalmazást kitöltve az ÉNO-ba visszaküldeni.
Az elmaradt tagdíjakat a közgy?lés kezdetéig rendezni szíveskedjenek.
Kérjük az adó 1%-át a Vass Miklós Egyesület javára felajánlani:  Adószám: 18104989-1-41

Budapest, 2015. április 17.

                                                                                                           Az Egyesület elnöksége.nevében

Fülöp Tibor  elnök

T. 06 1 397 0502

T. 06 2052 2735

 

MEGHÍVÓ

A Vass Miklós Értelmileg Akadályozottakat Segít? Közhasznú Egyesület

 közgy?lésére

2015. január 15-én, csütörtökön 15.00 órára

 

Helyszín: 1028 Budapest, Templom u. 2-10. Klebelsberg Kultúrkúria

A Közgy?lés ülései nyilvánosak

,

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK

Napirendi pontok:

·        1) A levezet? elnök megválasztása, határozatképesség megállapítása

·        2) A jegyz?könyvvezet? és a két jegyz?könyv-hitelesít? megválasztása, a napirend elfogadása

·        3) Az új közhasznúsági el?írásnak megfelel?, módosított egyesületi alapszabály elfogadása

·        4) Fórum (kérdések, javaslatok megbeszélése)

 

Amennyiben a közgy?lés 14.45-ig nem bizonyul határozatképesnek, a megismételt közgy?lés

2015. január 15-én 15.30-kor kezd?dik

 

A megismételt közgy?lés az eredeti napirendi pontokkal, a szavazati joggal rendelkez? jelenlév?k létszámától függetlenül határozatképes.

A részletes válaszokat igényl? kérdéseiket kérjük el?zetesen írásban, telefonon, e-mailban feltenni.

Távolmaradás esetén kérjük a mellékelt Meghatalmazást kitöltve az ÉNO-ba visszaküldeni.

A 2015-ös tagdíjakat rendezni szíveskedjenek.

Kérjük az adó 1%-át a Vass Miklós Egyesület javára felajánlani Adószám: 18104989-1-41

 

Budapest, 2014. december 14.

 

Az Egyesület elnöksége nevében

Fülöp Tibor  elnök

T. 06 1 397 0502

T. 06 20 252 2735

 

 

MEGHÍVÓ

A Vass Miklós Értelmileg Akadályozottakat Segít? Közhasznú Egyesület

közgy?lésére

2014.május 26-án, hétf?n 14.30 órára

 

Helyszín: 1028 Budapest, Hidegkúti u.158. II. Ker. ÉNO

A Közgy?lés ülései nyilvánosak

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK

 

Napirendi pontok:

 • 1) A levezet? elnök megválasztása, határozatképesség megállapítása
 • 2) A jegyz?könyvvezet? és a két jegyz?könyv-hitelesít? megválasztása, a napirend elfogadása
 • 3) Az új közhasznúsági el?írásnak megfelel?, módosított egyesületi alapszabály elfogadása
 • 4) Fórum (kérdések, javaslatok megbeszélése)

 

Amennyiben a közgy?lés 14.45-ig nem bizonyul határozatképesnek, a megismételt közgy?lés

2014.május 26-án 15-kor kezd?dik

A megismételt közgy?lés az eredeti napirendi pontokkal, a szavazati joggal rendelkez? jelenlév?k létszámától függetlenül határozatképes.

A részletes válaszokat igényl? kérdéseiket kérjük el?zetesen írásban, telefonon, e-mailban feltenni.

Távolmaradás esetén kérjük a mellékelt Meghatalmazást kitöltve az ÉNO-ba visszaküldeni.

Az elmaradt tagdíjakat a közgy?lés kezdetéig rendezni szíveskedjenek.

Kérjük az adó 1%-át a Vass Miklós Egyesület javára felajánlani Adó szám: 18104989-1-41

 

Budapest, 2014. május 19.

Az Egyesület elnöksége.nevében

Fülöp Tibor  elnök

T. 06 1 397 0502

T. 06 20 252 2735

 

MEGHÍVÓ

A Vass Miklós Értelmileg Akadályozottakat Segít? Közhasznú Egyesület

közgy?lésére

2014.február 20-án, csütörtökön 15.30 órára

Helyszín: 1028 Budapest, Templom u. 2-10. Klebelsberg Kultúrkúria

Megközelítés a www.kulturkuria.hu honlapon

A Közgy?lés ülései nyilvánosak

,

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK

 Napirendi pontok:

 • 1) A levezet? elnök megválasztása, határozatképesség megállapítása
 • 2) A jegyz?könyv vezet? és a két jegyz?könyv-hitelesít? megválasztása, a napirend     elfogadása
 • 3) Beszámoló az Egyesület m?ködésér?l, a 2013. évi közhasznú jelentés ismertetése
 • 4) Jelentés az Egyesület gazdálkodásáról,
 • 5) A beszámoló és a jelentések megvitatása, elfogadása
 • 6) A módosított alapszabály elfogadása
 • 7) Fórum (kérdések, javaslatok megbeszélése)

 

Amennyiben a közgy?lés 16.00-ig nem bizonyul határozatképesnek, a megismételt közgy?lés

2014.február 20-án 16.30-kor kezd?dik

A megismételt közgy?lés az eredeti napirendi pontokkal a szavazati joggal rendelkez? jelenlév?k létszámától függetlenül határozatképes.

 

A részletes válaszokat igényl? kérdéseiket kérjük el?zetesen írásban, telefonon, e-mailban feltenni.

Távolmaradás esetén kérjük a mellékelt Meghatalmazást kitöltve az ÉNO-ba visszaküldeni.

Az elmaradt tagdíjakat a közgy?lés kezdetéig rendezni szíveskejenek.

Kérjük az adó 1%-át a Vass Miklós Egyesület javára felajánlani:  Adószám: 18104989-1-41

 

Budapest, 2014. január 17

Az Egyesület elnöksége.nevében

Fülöp Tibor  elnök

T. 06 1 397 0502

T. 06 20 252 2735

 

 

Meghívó


 A Vass Miklós Értelmileg Akadályozottakat Segít? Közhasznú Egyesület

 tisztújító közgy?lésére

2013. május 23-án, csütörtökön 16,00 órára

 

Helyszín: 1028 Budapest, Templom u. 2-10. Klebelsberg Kultúrkúria

Megközelítés a www.kulturkuria.hu honlapon

 

A Közgy?lés ülései nyilvánosak,

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

 

A Vass Miklós Egyesület Alapszabályának
IV. Az Egyesület szervezete

 1. A közgy?lés hatásköre és m?ködése
  8) A közgy?lés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
  d) az elnöknek, az elnökség tagjainak, a felügyel? bizottság elnökének és tagjainak
  öt évre történ? megválasztása,

2008-ban volt tisztújítás.

 

Napirendi pontok:

 • 1) A levezet? elnök megválasztása, határozatképesség megállapítása

 • 2) A jegyz?könyv vezet? és a két jegyz?könyv-hitelesít? megválasztása, a napirend elfogadása

 • 3) Beszámoló az Egyesület m?ködésér?l, a 2012. évi közhasznú jelentés ismertetése

 • 4) Jelentés az Egyesület gazdálkodásáról,

 • 5) A Felügyel? Bizottság jelentése

 • 6) A beszámoló és a jelentések megvitatása, elfogadása

 • 7) Tisztújítás: javaslatok ismertetése, hozzászólások, szavazás

 • 8) Fórum (kérdések, javaslatok megbeszélése)

 

Amennyiben a közgy?lés 16.30-ig nem bizonyul határozatképesnek, a megismételt közgy?lés

2013. május 23-án 17.00-kor kezd?dik

A megismételt közgy?lés az eredeti napirendi pontokkal a szavazati joggal rendelkez? jelenlév?k létszámától függetlenül határozatképes.

 

Távolmaradás esetén kérjük a mellékelt Meghatalmazást kitöltve az ÉNO-ba visszaküldeni.

Az elmaradt tagdíjakat a közgy?lés kezdetéig rendezni szíveskejenek.

Kérjük az adó 1%-át a Vass Miklós Egyesület javára felajánlani: Adószám: 18104989-1-41

 

Budapest, 2013. április 19.

 

Fülöp Tibor elnök

T. 06 1 397 0502

T. 06 20 252 2735


 KÉPVISELETI MEGHATALMAZÁS

Alulírott………………………………………..(lakcím:……………………………………….

Született:……………………………………….,anyja neve:……………………………………

Személyi ig. száma:……………………………) egyesületi tag felhatalmazom

………………………………………………….(lakcím:……………………………………….

született:………………………………………..., anyja neve:…………………………………..

személyi ig.száma:………………………………tagtársamat, hogy az egyesület közgy?lésén teljes joggal – beleértve a szavazati jogot is – képviseljen.

Budapest, 201.. …………………..

 

……………………………………. ………………………………………

meghatalmazó meghatalmazott

 

 

1.tanú: ……………………………………… 2.tanú: ………………………………………

Név:………………………………………… Név:…………………………………………

Személyi ig. szám:…………………………. Személyi ig. szám:………………………….

Lakcím:…………………………………….. Lakcím:……………………………………..